Chiều đi  HÀ NỘI - THANH HÓA  Có 35 chuyến xe

Hãng xe Bến đi Thời gian đi Bến đến Tiện nghi Giá vé Đặt vé

GoNow

Trung tâm Hà Nội 01:30 - 03:30 Trung tâm Thanh Hóa Limousine Vip 9 ghế
240,000 VND

Chi tiết

GoNow

Trung tâm Hà Nội 04:00 - 07:00 Trung tâm Thanh Hóa Limousine Vip 9 ghế
240,000 VND

Chi tiết

GoNow

Trung tâm Hà Nội 04:05 - 07:05 Trung tâm Thanh Hóa Limousine Vip 9 ghế
240,000 VND

Chi tiết

GoNow

Trung tâm Hà Nội 04:30 - 07:30 Trung tâm Thanh Hóa Limousine Vip 9 ghế
240,000 VND

Chi tiết

GoNow

Trung tâm Hà Nội 05:00 - 08:00 Trung tâm Thanh Hóa Limousine Vip 9 ghế
240,000 VND

Chi tiết

GoNow

Trung tâm Hà Nội 05:05 - 08:05 Trung tâm Thanh Hóa Limousine Vip 9 ghế
240,000 VND

Chi tiết

GoNow

Trung tâm Hà Nội 06:00 - 09:00 Trung tâm Thanh Hóa Limousine Vip 9 ghế
240,000 VND

Chi tiết

GoNow

Trung tâm Hà Nội 07:00 - 10:00 Trung tâm Thanh Hóa Limousine Vip 9 ghế
240,000 VND

Chi tiết

GoNow

Trung tâm Hà Nội 07:30 - 10:30 Trung tâm Thanh Hóa Limousine Vip 9 ghế
240,000 VND

Chi tiết

GoNow

Trung tâm Hà Nội 08:00 - 11:00 Trung tâm Thanh Hóa Limousine Vip 9 ghế
240,000 VND

Chi tiết

GoNow

Trung tâm Hà Nội 08:30 - 11:30 Trung tâm Thanh Hóa Limousine Vip 9 ghế
240,000 VND

Chi tiết

GoNow

Trung tâm Hà Nội 09:00 - 11:59 Trung tâm Thanh Hóa Limousine Vip 9 ghế
240,000 VND

Chi tiết

GoNow

Trung tâm Hà Nội 10:00 - 13:00 Trung tâm Thanh Hóa Limousine Vip 9 ghế
240,000 VND

Chi tiết

GoNow

Trung tâm Hà Nội 10:05 - 13:05 Trung tâm Thanh Hóa Limousine Vip 9 ghế
240,000 VND

Chi tiết

GoNow

Trung tâm Hà Nội 11:00 - 14:00 Trung tâm Thanh Hóa Limousine Vip 9 ghế
240,000 VND

Chi tiết

GoNow

Trung tâm Hà Nội 11:05 - 14:05 Trung tâm Thanh Hóa Limousine Vip 9 ghế
240,000 VND

Chi tiết

GoNow

Trung tâm Hà Nội 11:30 - 14:30 Trung tâm Thanh Hóa Limousine Vip 9 ghế
240,000 VND

Chi tiết

GoNow

Trung tâm Hà Nội 12:00 - 15:00 Trung tâm Thanh Hóa Limousine Vip 9 ghế
240,000 VND

Chi tiết

GoNow

Trung tâm Hà Nội 13:00 - 15:00 Trung tâm Thanh Hóa Limousine Vip 9 ghế
240,000 VND

Chi tiết

GoNow

Trung tâm Hà Nội 13:05 - 15:05 Trung tâm Thanh Hóa Limousine Vip 9 ghế
240,000 VND

Chi tiết

GoNow

Trung tâm Hà Nội 14:00 - 17:00 Trung tâm Thanh Hóa Trung tâm Thanh Hóa
240,000 VND

Chi tiết

GoNow

Trung tâm Hà Nội 14:05 - 17:05 Trung tâm Thanh Hóa Trung tâm Thanh Hóa
240,000 VND

Chi tiết

GoNow

Trung tâm Hà Nội 15:00 - 18:00 Trung tâm Thanh Hóa Trung tâm Thanh Hóa
240,000 VND

Chi tiết

GoNow

Trung tâm Hà Nội 15:05 - 18:05 Trung tâm Thanh Hóa Trung tâm Thanh Hóa
240,000 VND

Chi tiết

GoNow

Trung tâm Hà Nội 16:00 - 19:00 Trung tâm Thanh Hóa Trung tâm Thanh Hóa
240,000 VND

Chi tiết

GoNow

Trung tâm Hà Nội 16:05 - 19:05 Trung tâm Thanh Hóa Trung tâm Thanh Hóa
240,000 VND

Chi tiết

GoNow

Trung tâm Hà Nội 17:00 - 20:00 Trung tâm Thanh Hóa Trung tâm Thanh Hóa
240,000 VND

Chi tiết

GoNow

Trung tâm Hà Nội 17:05 - 20:05 Trung tâm Thanh Hóa Trung tâm Thanh Hóa
240,000 VND

Chi tiết

GoNow

Trung tâm Hà Nội 18:00 - 21:00 Trung tâm Thanh Hóa Trung tâm Thanh Hóa
240,000 VND

Chi tiết

GoNow

Trung tâm Hà Nội 18:05 - 21:05 Trung tâm Thanh Hóa Trung tâm Thanh Hóa
240,000 VND

Chi tiết

GoNow

Trung tâm Hà Nội 19:00 - 22:00 Trung tâm Thanh Hóa Trung tâm Thanh Hóa
240,000 VND

Chi tiết

GoNow

Trung tâm Hà Nội 19:05 - 14:10 Trung tâm Thanh Hóa Trung tâm Thanh Hóa
240,000 VND

Chi tiết

GoNow

Trung tâm Hà Nội 19:10 - 22:10 Trung tâm Thanh Hóa Trung tâm Thanh Hóa
240,000 VND

Chi tiết

GoNow

Trung tâm Hà Nội 19:30 - 22:30 Trung tâm Thanh Hóa Trung tâm Thanh Hóa
240,000 VND

Chi tiết

GoNow

Trung tâm Hà Nội 20:00 - 23:00 Trung tâm Thanh Hóa Trung tâm Thanh Hóa
240,000 VND

Chi tiết