Chiều đi  LÀO CAI - HÀ NỘI  Có 43 chuyến xe

Hãng xe Bến đi Thời gian đi Bến đến Tiện nghi Giá vé Đặt vé

Hưng Thành

-

Chi tiết

Futa Hà Sơn

Bx Lào Cai 04:50 - 09:50 Bx Mỹ Đình Giường Nằm 44 Chỗ
310,000 VND

Chi tiết

Futa Hà Sơn

Bx Lào Cai 05:15 - 10:15 Bx Gia Lâm Giường Nằm 44 Chỗ
280,000 VND

Chi tiết

Futa Hà Sơn

Bx Lào Cai 06:00 - 11:00 Bx Mỹ Đình Giường Nằm 44 Chỗ
280,000 VND

Chi tiết

Futa Hà Sơn

Bx Lào Cai 06:30 - 11:30 Bx Mỹ Đình Giường Nằm 44 Chỗ
280,000 VND

Chi tiết

Futa Hà Sơn

Bx Lào Cai 07:00 - 07:00 Bx Mỹ Đình Giường Nằm 44 Chỗ
280,000 VND

Chi tiết

Futa Hà Sơn

Bx Lào Cai 07:45 - 12:45 Bx Mỹ Đình Giường Nằm 44 Chỗ
280,000 VND

Chi tiết

Futa Hà Sơn

Bx Lào Cai 07:45 - 12:45 Bx Yên Nghĩa Giường Nằm 44 Chỗ
280,000 VND

Chi tiết

Futa Hà Sơn

Bx Lào Cai 08:30 - 13:30 Bx Gia Lâm Giường Nằm 44 Chỗ
280,000 VND

Chi tiết

Futa Hà Sơn

Bx Lào Cai 08:45 - 12:45 Bx Yên Nghĩa Giường Nằm 44 Chỗ
280,000 VND

Chi tiết

Futa Hà Sơn

Bx Lào Cai 09:00- - 14:00 Bx Mỹ Đình Giường Nằm 44 Chỗ
280,000 VND

Chi tiết

Futa Hà Sơn

Bx Lào Cai 09:15 - 14:15 Bx Gia Lâm Giường Nằm 44 Chỗ
280,000 VND

Chi tiết

Futa Hà Sơn

Bx Lào Cai 09:30 - 14:30 Bx Mỹ Đình Giường Nằm 44 Chỗ
280,000 VND

Chi tiết

Futa Hà Sơn

Bx Lào Cai 10:00 - 15:00 Bx Mỹ Đình Giường Nằm 44 Chỗ
280,000 VND

Chi tiết

Futa Hà Sơn

Bx Lào Cai 10:30 - 15:30 Bx Gia Lâm Giường Nằm 44 Chỗ
280,000 VND

Chi tiết

Futa Hà Sơn

Bx Lào Cai 11:00 - 16:00 Bx Mỹ Đình Giường Nằm 44 Chỗ
280,000 VND

Chi tiết

Futa Hà Sơn

Bx Lào Cai 11:30 - 16:30 Bx Mỹ Đình Giường Nằm 44 Chỗ
280,000 VND

Chi tiết

Futa Hà Sơn

Bx Lào Cai 12:00 - 17:00 Bx Mỹ Đình Giường Nằm 44 Chỗ
280,000 VND

Chi tiết

Futa Hà Sơn

Bx Lào Cai 12:30 - 17:30 Bx Gia Lâm Giường Nằm 44 Chỗ
280,000 VND

Chi tiết

Futa Hà Sơn

Bx Lào Cai 12:45 - 17:45 Bx Yên Nghĩa Giường Nằm 44 Chỗ
280,000 VND

Chi tiết

Futa Hà Sơn

Bx Lào Cai 13:00 - 18:00 Bx Mỹ Đình Giường Nằm 44 Chỗ
280,000 VND

Chi tiết

Futa Hà Sơn

Bx Lào Cai 13:30 - 18:30 Bx Yên Nghĩa Giường Nằm 44 Chỗ
280,000 VND

Chi tiết

Futa Hà Sơn

Bx Lào Cai 13:30 - 18:30 Bx Gia Lâm Giường Nằm 44 Chỗ
280,000 VND

Chi tiết

Futa Hà Sơn

Bx Lào Cai 13:45 - 18:45 Bx Mỹ Đình Giường Nằm 44 Chỗ
280,000 VND

Chi tiết

Futa Hà Sơn

Bx Lào Cai 14:00 - 19:00 Bx Mỹ Đình Giường Nằm 44 Chỗ
280,000 VND

Chi tiết

Inter Bus Lines

Cầu Chui 14:15 - 18:00 110A Trần Nhật Duật Xe Giường Nằm 40 Chỗ
280,000 VND

Chi tiết

Queen Cafe

Lào Cai 14:30 - 19:00 208 Trần Quang Khải
220,000 VND

Chi tiết

Futa Hà Sơn

Bx Lào Cai 14:30 - 19:30 Bx Gia Lâm Giường Nằm 44 Chỗ
280,000 VND

Chi tiết

Futa Hà Sơn

Bx Lào Cai 15:15 - 20:15 Bx Yên Nghĩa Giường Nằm 44 Chỗ
280,000 VND

Chi tiết

Futa Hà Sơn

Bx Lào Cai 15:45 - 20:45 Bx Mỹ Đình Giường Nằm 44 Chỗ
280,000 VND

Chi tiết

Futa Hà Sơn

Bx Lào Cai 16:00 - 21:00 Bx Yên Nghĩa Giường Nằm 44 Chỗ
280,000 VND

Chi tiết

Futa Hà Sơn

Bx Lào Cai 16:30 - 21:30 Bx Gia Lâm Giường Nằm 44 Chỗ
280,000 VND

Chi tiết

Inter Bus Lines

Cầu Chui 17:00 - 21:30 110A Trần Nhật Duật Xe Giường Nằm 40 Chỗ
280,000 VND

Chi tiết

Futa Hà Sơn

Bx Lào Cai 17:00 - 00:00 Bx Mỹ Đình Giường Nằm 44 Chỗ
280,000 VND

Chi tiết

Futa Hà Sơn

Bx Lào Cai 18:00 - 23:00 Bx Mỹ Đình Giường Nằm 44 Chỗ
280,000 VND

Chi tiết

Futa Hà Sơn

Bx Lào Cai 18:30 - 23:30 Bx Yên Nghĩa Giường Nằm 44 Chỗ
280,000 VND

Chi tiết

Futa Hà Sơn

Bx Lào Cai 18:45 - 23:45 Bx Mỹ Đình Giường Nằm 44 Chỗ
280,000 VND

Chi tiết

Futa Hà Sơn

Bx Lào Cai 20:00 - 01:00 Bx Mỹ Đình Giường Nằm 44 Chỗ
280,000 VND

Chi tiết

Futa Hà Sơn

Bx Lào Cai 21:00 - 02:00 Bx Gia Lâm Giường Nằm 44 Chỗ
280,000 VND

Chi tiết

Futa Hà Sơn

Bx Lào Cai 22:00 - 03:00 Bx Mỹ Đình Giường Nằm 44 Chỗ
280,000 VND

Chi tiết

Futa Hà Sơn

Bx Lào Cai 22:15 - 03:15 Bx Mỹ Đình Giường Nằm 44 Chỗ
280,000 VND

Chi tiết

Queen Cafe

Lào Cai 23:00 - 04:00 208 Trần Quang Khải
220,000 VND

Chi tiết

Futa Hà Sơn

Bx Lào Cai 23:15 - 04:15 Bx Gia Lâm Giường Nằm 44 Chỗ
280,000 VND

Chi tiết